Polska wersja English version Deutsch
| Newsletter | Serwisy tematyczne | Samorzad | Zwiedzic | Studiowac | Inwestowac | Mieszkac
 

Samorząd >> Projekty europejskie >>  POKL 2007-2013
Więcej możliwości, więcej szans

 

Tytuł projektu:
Więcej możliwości, więcej szans

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Realizator:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Wartość projektu:
2 356 917,27 zł

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny (85%): 2 003 379,68 zł
Budżet Państwa (15%): 353 537,59 zł

Termin realizacji:
od 1 stycznia 2010 r. do 31  sierpnia  2011 r.

Cel:
Celem głównym projektu było  wyrównywanie dysproporcji i zwiększenie szans edukacyjnych grupy 3  944 uczniów i uczennic toruńskich jednostek oświatowych oraz poprawa efektywności uczenia się poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, zajęcia dodatkowe oraz poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Grupa docelowa:
3 944  uczniów i uczennic 19 toruńskich jednostek oświatowych
Szkoły biorące udział w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 13,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 23,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 33,
 5. Gimnazjum Nr 3,
 6. Gimnazjum Nr 21,
 7. Zespół Szkół Nr 22 – Gimnazjum Nr 22,
 8. Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum Nr 6, VI Liceum Ogólnokształcące,
 9.  Zespół Szkół Nr 5 – Szkoła Podstawowa Nr 18, XII Liceum Ogólnokształcące,
 10. Zespół Szkół Nr 6 – Szkoła Podstawowa Nr 19, Gimnazjum Nr 19,
 11. Zespół Szkół Nr 7 – Szkoła Podstawowa Nr 10, Gimnazjum Nr 10,
 12. Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 8, Gimnazjum Nr 8,
 13. Zespół Szkół Nr 9 – Szkoła Podstawowa Nr 9, Gimnazjum Nr 9,
 14. Zespół Szkół Nr 16 – Szkoła Podstawowa Nr 16, Gimnazjum Nr 16,
 15. Zespół Szkół Nr 26 – Szkoła Podstawowa Nr 26, Gimnazjum Nr 26,
 16. Zespół Szkół Nr 31 – Szkoła Podstawowa Nr 31, Gimnazjum Nr 31,
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – Gimnazjum Nr 29, II Liceum  Ogólnokształcące,
 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – Gimnazjum Nr 30, III Liceum  Ogólnokształcące,
 19. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące – VIII Liceum Ogólnokształcące.

Główne działania:

 • prowadzenie dodatkowych  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  dotyczących wyrównywania braków uczniów w zakresie wymaganych osiągnięć edukacyjnych,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych organizowanych dla uczniów o specyficznych trudnościach w zakresie uczenia się,
 • doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna skierowana do uczniów wykazujących problemy w  nauce,
 • prowadzenie dodatkowych  zajęć pozalekcyjnych  z zakresu kompetencji kluczowych realizowanych w formie kół zainteresowań,
 • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone w części gimnazjów i liceów,
 • wdrożenie innowacyjnych form nauczania i oceniania,
 • zakup sprzętu  i materiałów.

Produkty Projektu:

 • 12 609 godz.  zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),
 • 6 199 godz.  zajęć specjalistycznych dla uczniów o specyficznych trudnościach w zakresie uczenia się (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika), 
 • 2 901 godz.  doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej skierowanej do uczniów wykazujących problemy w nauce  (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),
 • 5 797 godz. dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych realizowanych w formie kół zainteresowań (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),
 • 454 godz. poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w części gimnazjów i liceów (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),
 • wdrożenie w ośmiu szkołach innowacyjnych form nauczania i oceniania (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),  

Osiągnięte rezultaty Projektu:

 • ograniczenie braków i nierówności w grupie uczniów i uczennic w zakresie wymaganych osiągnięć edukacyjnych - 217,64% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie problemów w nauce wśród uczniów i uczennic mających znaczne trudności w opanowaniu umiejętności i wiedzy przez doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną - 175,59% wartości wskaźnika,
 • nabycie i ugruntowanie kompetencji kluczowych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wśród uczniów i uczennic - 157,40% wartości wskaźnika,
 • przekazanie wiedzy i informacji o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej i nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności planowania ścieżki zawodowej - 845,16% wartości wskaźnika,
 • rozwinięcie oferty zajęć dla uczniów z dysfunkcjami - 100,00% wartości wskaźnika,
 • wdrożenie innowacyjnych form nauczania i oceniania w szkołach – 100% wartości wskaźnika,
 • efektywna realizacja 19 programów rozwojowych szkół – 100,00% wartości wskaźnika,
 • przygotowanie SP Nr  23 do przyjęcia młodszych dzieci – 100,00% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej-zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej-doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej- poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej-zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych-zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych- doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych-poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych-zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści –zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści -doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści -poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści -zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - zajęcia dydaktyczno-wyrówwnawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń -zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń -doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń -poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń –zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika.

Dodatkowe informacje:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Edukacji, ul. Wały gen Sikorskiego 10; 87-100 Toruń

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.