Polska wersja English version Deutsch
| Newsletter | Serwisy tematyczne | Samorzad | Zwiedzic | Studiowac | Inwestowac | Mieszkac
 

Samorząd >> Organizacje pozarządowe - współpraca z miastem >> 
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego


   Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

    Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

   Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

    W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl (w dziale "Ogłoszenia PMT"),
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: www.um.torun.pl,
  • w serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.torun.pl/ngo,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.

     W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

   W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Miasta Toruń tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

     Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.


Do pobrania: wzór oferty.

Dnia 29.02.2012 Prezydent Miasta Torunia wydał Zarządzenie nr 51/2012 w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalny

Treść zarządzenia PMT nr 51/2012 TUTAJ

W celu ułatwienia składania uwag w formie elektronicznej należy wypełnić formularz uwag i przesłać do odpowiedniego wydziału.


Wzór formularza TUTAJ2012 ROK oferty złożone w trybie pozakonkursowym


Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 30 października  2012 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

Dnia18 października 2012r. Fundacja „BORYNA” Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Magia 9 strun. Wirtuoz skrzypiec Steve Kindler w Polsce. Grudzień 2012" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

 treść oferty TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 października  2012 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

Dnia 01 października 2012r. FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Pomorzanie w Wehrmachcie. Zbiór studiów, pod red. Jana Szilinga" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść oferty TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 sierpnia 2012 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

Dnia 06 sierpnia 2012r. FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Biuletyn FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ 1-2/2012" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść oferty TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 21 sierpnia 2012 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl

Dnia 06 sierpnia 2012r. FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek złożyła ofertę na realizację projektu pn. "KONFERENCJA NAUKOWA: "POLSKA 1939-1945. OBSZARY INKORPOROWANE DO RZESZY, GENERALNE GUBERNATORSTWO ORAZ ZIEMIE WCIELONE DO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

treść oferty TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 2 sierpnia 2012r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 16 lipca 2012 r. Parafia p.w. św. Michała Archanioła i bł. ks. B. Markiewicza w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Wyjazd dzieci i młodzieży do Krynicy Morskiej - Piaski" w ramach zadania: Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść oferty: TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27 lipca 2012r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 10 lipca 2012 r. Stowarzyszenie "Nasz Podgórz" złożyło ofertę na realizacje projektu pn.: "Rozbudowa systemu tablic informacyjnych w ważnych historycznie miejscach Podgórza" w ramach zadania: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść oferty: TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 lipca 2012r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl lub m. lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 6 lipca 2012r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Półkolonie letnie" w ramach zadania: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Treść oferty: TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 4 lipca 2012 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87 - 100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 20 czerwca 2012r. Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacja ICIMSS złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Postacie i epizody Nowego Testamentu - IV cykl wykładów poświęconych sztuce" w ramach zadania : "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

treść oferty TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać pisemnie do dnia 12 czerwca 2012 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 25 maja 2012 r. Towarzystwo Miłośników Torunia złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Opracowania publikacji "Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

treść oferty: TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 11 maja 2012r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl
Dnia 23 kwietnia 2012r Stowarzyszenie Rodzina Inspiruje! złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Dziecko dla początkujących - spotkania dla rodziców niemowląt" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)

treść oferty: TUTAJUznając celowość realizacji zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 25.04.2012r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem : 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres: wku@um.torun.pl lub m. lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 13 kwietnia 2012r Fundacja Tumult złożyła ofertę na realizację projektu pn. Patrz i myśl. Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych "Jak patrzeć, żeby zobaczyć" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)

treść oferty: TUTAJ


Uznając celowość realizacji zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 2 kwietnia 2012r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl

Dnia 16 marca 2012 r. Stowarzyszenie Rodzina Inspiruje! złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Akademia Rodzina Inspiruje!" w ramach zadania: "Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)


treść oferty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Dnia 14 marca 2012 r. Fundacja Inicjatyw Studenckich PROSTUDENT złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Dzień Białej Flagi 2012 - Ogólnopolski Zlot Fanów Zespołu Republika" w ramach zadania: "Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej", w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 21 marca 2012r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub mailem na adres wku@um.torun.pl

treść oferty TUTAJ


Dnia 16 stycznia 2012 r. Fundacja "Nadzieja dla Rodzin" złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Zakochani w rodzinie" w ramach zadania: Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24 stycznia 2012 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl.

treść oferty TUTAJOferty złożone w trybie pozakonkursowym - archiwum:

Ogłoszenie PMT dotyczące oferty realizacji zadania publicznego "20 lecie Zespołu Kameralnego MULTICAMERATA", złożonej przez Fundację Europejskiej Akademii Sztuki

Dnia 5 sierpnia 2011 r. Fundacja Europejskiej Akademii Sztuki złożyła w Wydziale Kultury ofertę realizacji zadania publicznego: „20 lecie Zespołu Kameralnego MULTICAMERATA”, z terminem realizacji zadania w okresie 01.08-29.10.2011 r. Oferta została złożona w trybie art. 19a pkt.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19 sierpnia br. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 60 lub pocztą elektroniczną na adres: wku@um.torun.pl.

/-/ Prezydent Miasta Torunia

Treść oferty  TUTAJ